Всеукраїнська наукова конференція «Бог, людина, земля»


Запрошуємо 18 травня 2018 року взяти участь у Всеукраїнській науковій конференції «Бог, людина, земля» та круглому столі з народознавства «Магія рослин в культурі українців»

Під час конференції планується розглянути такі питання:

 • Земля як соціогуманітарний феномен
 • • Проблеми взаємодії біосфери і техносфери
 • • Наросвіта і філософія землі
 • • Культура землеробства і антропологічний фактор
 • • Теорія “сродної” праці і перспективи розвитку сільськогосподарського виробництва
 • • Батьківський край — субоснова заквітчаної української землі
 • • Філософія землі — субстанційний чинник національної мудрості
 • • Природні символи у Григорія Сковороди
 • • Культура землеробства як генетичний спадок українців
 • • Рослинний код у міфотворчості українців
 • • Магічні впливи на зростання плодів у традиційній культурі
 • • Городництво як продукт нематеріальної культурної спадщини
 • • Образ квітки в самосвідомості українців
 • Інформаційний лист
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Для участі в конференції необхідно надіслати до 10 травня 2018 року поштою або E-mail (skovoroda.m@gmail.com):

 • • заявку для участі в конференції (бланк заявки додається, назва файлу – прізвище автора латинськими літерами (Skovoroda.doc));
 • • електронну версію доповіді (диск/e-mail; назва файлу – прізвище автора латинськими літерами (Skovoroda.doc)):
 • 1) тези – 3-4 стор. (0,5 друк. арк. – 20.000 зн.) комп’ютерного набору формату А4 в редакторі MS WORD for WINDOWS, шрифтом Times New Roman , 14 розміром, через 1,5 інтервали, поля – всі 2 см.
 • 2) посилання подавати в тексті у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера та сторінки цитованого джерела, наприклад: [5, c.12–14];
 • 3) список літератури подається за алфавітним порядком через рядок після основного тексту;
 • • анотацію (500 зн.), що містить ключові слова (укр., англ. мови).